fbpx

Regulamin serwisu

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem strony https://krzysztofskrobot.pl

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.  Właścicielem strony https://krzysztofskrobot.pl i osobą sprzedającą dostępne produkty i usługi jest Krzysztof Skrobot właściciel spółki CS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z adresem siedziby: 03 – 531 Warszawa; ul. Rembrandta 4a lok. 39 zwany dalej Sprzedającym.
2.  Kupujący to użytkownik strony decydujący się na zakup dowolnego produktu lub usługi zawartych na tej stronie.
3.  Obowiązkiem każdego Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
4.  Sprzedawca wykonuje swą pracę w sposób zdalny, wszelki kontakt dotyczący zakupu lub płatności możliwy jest pod adresem info@krzysztofskrobot.pl. W wyjątkowej sytuacji Sprzedający może udostępnić Kupującemu inny sposób kontaktu.

ROZDZIAŁ 2. DANE OSOBOWE
I.  Kupujący zobowiązany jest do wpisania swoich danych (imię i adres mailowy) przy dokonywaniu zakupu, jako że dane te są niezbędne do obsługi płatności przez operatora.
II.  Kupujący zobowiązany jest również do akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności obowiązującej w ramach Serwisu.
III.  Podane przez Kupujących dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
1.  Sprzedawca dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w tym zapewnia, aby dane te były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
2.  Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
3.  Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. V. Sprzedawca zapewnia, że dane osobowe Klientów nie zostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.

ROZDZIAŁ 3. PŁATNOŚCI
1.  Kupujący realizujący zamówienie ma możliwość wybrania jednego z trzech serwisów obsługujących płatności, Przelewy24, Stripe lub PayPal umożliwiający płatności zagraniczne.
2.  Kupujący może skorzystać z kodu zniżkowego, jeśli takowy posiada. Kod należy aktywować wpisując go w okienko Kliknij, aby dodać kod zniżkowy i potwierdzając przyciskiem OK. W przypadku nieprawidłowego wpisania kodu lub nieużycia go przed dokonaniem transakcji zniżka nie jest naliczana.
3.  Po wyborze serwisu i kliknięciu przycisku Przejdź do płatności Kupujący zostanie przekierowany do strony umożliwiającej realizację zapłaty.
4.  Każdy ze sposobów płatności pozwala na ekspresową realizację przelewu lub obciążenia karty bankowej, dzięki czemu w momencie zakończenia transakcji operator serwisu przesyła informację do strony, która automatycznie nadaje Kupującemu dostęp do zakupionego produktu (e-booka lub dostępu do szkolenia online).
5.  Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto w polskich złotych (ceny zwierają podatek VAT).

ROZDZIAŁ 4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1.  Kopia zakupionego produktu cyfrowego udostępniana jest zarówno na stronie z potwierdzeniem dokonania płatności, jak i przesłana na adres mailowy, który Kupujący podał wypełniając formularz zakupu.
2.  W przypadku zakupu konsultacji lub innej formy doradztwa Sprzedający kontaktuje się z Kupującym w ciągu 24 godzin od momentu dokonania zakupu w celu ustalenia dogodnego terminu konsultacji.
3.  Zamówienia w Serwisie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
4.  Wszystkie informacje o transakcjach z operatorem zapisywane są w historii, nie ma więc możliwości zajścia pomyłki podczas procesu płatności. Dzięki historii Sprzedający może sprawdzić w każdej chwili status transakcji i wyjaśnić wszelkie wątpliwości.
5.  W przypadku błędu po stronie operatora, transakcja zostaje wznowiona najszybciej jak jest to możliwe przez tegoż samego operatora. Procesy przeprowadzania transakcji i reklamacji są opisane w osobnym regulaminie operatora.
6.  W celu uzyskania faktury za zakup Kupujący zobowiązany jest do przesłania danych firmowych na jakie ma zostać wystawiona faktura na adres mailowy Sprzedającego info@krzysztofskrobot.pl w ciągu 48 godzin od dokonania zakupu.

ROZDZIAŁ 5. REKLAMACJE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1.  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług przez Sprzedającego lub nierealizowania ich zgodnie z regulaminem, Kupujący ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Sprzedającego.
2.  Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu oraz problemy z korzystaniem z usług należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: info@krzysztofskrobot.pl z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących klienta wnoszącego reklamację.
3.  Z zakresu reklamacji wyłączone są wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z usług wynikające z:
a) błędów lub pomyłek klienta,
b) nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych po stronie klienta,
c) działalności podmiotów trzecich, które nie uczestniczą z inicjatywy administratora w świadczeniu usług za pośrednictwem strony internetowej krzysztofskrobot.pl
4.  Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do klienta składającego reklamację o ich uzupełnienie.
5.  Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.
6.  Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez klienta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę klienta, Sprzedający wysyła odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej, wskazany przez klienta lub w formie pisemnej na wskazany przez klienta adres do korespondencji. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia może też być udzielona przez Sprzedającego bezpośrednio klientowi drogą telefoniczną.
7.  W terminie 14 dni od dnia udzielenia przez Sprzedającego odpowiedzi na złożoną reklamację, klient wskazuje czy akceptuje przedstawioną propozycję rozpatrzenia tej reklamacji. Niedotrzymanie tego terminu przez Klienta uprawnia Sprzedającego do uznania drogi postępowania reklamacyjnego za wyczerpaną i przyjęcia udzielonej odpowiedzi na reklamację za ostateczną.
8.  W przypadku braku akceptacji klienta odnośnie propozycji rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w ust.7, i podania przez niego przyczyn odmowy tej akceptacji, w terminie tam określonym – Sprzedający ponownie rozpatruje reklamację w terminie 7 dni. Odpowiedź Sprzedającego na reklamację po upływie tego terminu jest ostateczna.
9.  Klientowi przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej,
b) przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.
10.  Działania mediacyjne określone w ust.11 dostępne są po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej lub właściwego stałego polubownego sądu konsumenckiego.

ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KUPUJĄCEGO I DODATKOWE INFORMACJE
1.  Decydując się na zakup na stronie krzysztofskrobot.pl Kupujący akceptuje powyższy regulamin.
2.  Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.
3.  Adres strony, pod którym jest dostępny Serwis, a także zawartość strony internetowej krzysztofskrobot.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
4.  Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki Produktowe, znaki serwisowe itp. należą do Sprzedawcy. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony krzysztofskrobot.pl bez zgody właściciela jest zabronione.
5.  Poprzez zawarcie umowy lub korzystanie z Serwisu klient nie nabywa majątkowych praw autorskich do zakupionych produktów i usług w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ale wyłącznie licencję do użytkowania na warunkach określonych w Serwisie, bez prawa do udzielania sublicencji.
6.  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z klientami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.  Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8.  Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy.
9.  Wszelkie pytania odnośnie regulaminu należy kierować na adres mailowy info@ krzysztofskrobot.pl